Англійська казка для дітей з перекладом “Джек і бобове стебло”

Англійська казка для дітей “Джек і бобове стебло”

Перед Вами англійська казка для дітей з дослівним перекладом, проте, читаючи ви можете перефразовувати речення аби найбільш точно передати зміст казки.

Once upon a time there lived a poor widow and her son Jack. One day, Jack’s mother told him to sell their only cow. Jack went to the market and on the way he met a man who wanted to buy his cow. Jack asked, “What will you give me in return for my cow?” The man answered, “I will give you five magic beans!” Jack took the magic beans and gave the man the cow. But when he reached home, Jack’s mother was very angry. She said, “You fool! He took away your cow and gave you some beans!” She threw the beans out of the window. Jack was very sad and went to sleep without dinner.

Переклад:

Жили колись бідна вдова та її син Джек. Одного разу мати Джека сказала йому продати їх єдину корову. Джек пішов на ринок і по дорозі зустрів людину, яка хотіла купити його корову. Джек запитав: “Що ти даси мені в обмін на мою корову?” Чоловік відповів: “Я дам тобі п’ять чарівних зерен!” Джек взяв чарівні боби і дав чоловікові корову. Але коли він дістався додому, мати Джека дуже розсердилася. Вона сказала: «Ти дурень! Він забрав у тебе корову і дав тобі боби! ». Вона викинула квасолю через вікно. Джек дуже засмутився, та й пішов спати навіть не пообідавши.

The next day, when Jack woke up in the morning and looked out of the window, he saw that a huge beanstalk had grown from his magic beans! He climbed up the beanstalk and reached a kingdom in the sky. There lived a giant and his wife. Jack went inside the house and found the giant’s wife in the kitchen. Jack said, “Could you please give me something to eat? I am so hungry!” The kind wife gave him bread and some milk.

Переклад:

Наступного дня, коли Джек прокинувся вранці то визирнув у вікно, він побачив, що з його чарівної квасолі виросли величезні бобові стебла! Він піднявся по стеблу на сам верх до невідомого раніше королівства на небі. Там жив велетень і його дружина. Джек зайшов всередину будинку і зустрів дружину велетня на кухні. Джек сказав: “Не могли б ви дати мені щось з’їсти? Я дуже голодний!” Ласкава дружина дала йому хліба і трохи молока.

 

While he was eating, the giant came home. The giant was very big and looked very fearsome. Jack was terrified and went 

Англійська казка “Джек і бобове стебло”

and hid inside. The giant cried, “Fee-fi-fo-fum, I smell the blood of an Englishman. Be he alive, or be he dead, I’ll grind his bones to make my bread!” The wife said, “There is no boy in here!” So, the giant ate his food and then went to his room. He took out his sacks of gold coins, counted them and kept them aside. Then he went to sleep. In the night, Jack crept out of his hiding place, took one sack of gold coins and climbed down the beanstalk. At home

, he gave the coins to his mother. His mother was very happy and they lived well for sometime.

Переклад:

Поки він їв, велетень прийшов додому. Велетень був дуже великий і виглядав

дуже страшним. Джек злякався, і сховався. Велетень закричав: «Фі-фі-фо-фум, я відчуваю запах крові

англійця. Будь він живий чи мертвий, я перемелю йому кістки, та й приготую собі хліб!”. Дружина сказала: “Тут немає хлопчика!”. Отже, велетень з’їв їжу, а потім пішов до своєї кімнати. Він дістав свої мішки із золотими монетами, порахував їх і відклав. Потім він пішов спати. Вночі Джек вибрався зі своєї схованки, взяв один мішок із золотими монетами і зійшов з бобового стебла. Вдома він віддав монети матері. Вона була дуже щаслива, і вони деякий час жили добре.

 

Climbed the beanstalk and went to the giant’s house again. Once again, Jack asked the giant’s wife for food, but while he was eating the giant returned. Jack leapt up in fright and went and hid under the bed. The giant cried, “Fee-fifo-fum, I smell the blood of an Englishman. Be he alive, or be he dead, I’ll grind his bones to make my bread!” The wife said, “There is no boy in here!” The giant ate his food and went to his room. There, he took out a hen. He shouted, “Lay!” and the hen laid a golden egg. When the giant fell asleep, Jack took the hen and climbed down the beanstalk. Jack’s mother was very happy with him.

Переклад:

Хлопчик піднявся на бобове стебло і знову пішов до будинку велетня. Джек ще раз попросив у дружини велетня їжі, але поки він їв, гігант повернувся. Джек злякано підскочив і пішов, сховався під ліжком. Велетень закричав: “Fee-fifo-fum, я відчуваю запах крові англійця. Будь він живий чи мертвий, я перемелю йому кістки, щоб зробити собі хліба! ” Дружина сказала: “Тут немає хлопчика!” Велетень з’їв їжу і пішов до своєї кімнати. Там він вивів курку і крикнув: “Лежи!” а курка знесла золоте яйце. Коли велетень заснув, Джек взяв курку і зійшов з бобового стебла. Мати Джека була дуже задоволена ним.

 

After some days, Jack once again climbed the beanstalk and went to the giant’s castle. For the third time, Jack met the giant’s wife and asked for some food. Once again, the giant’s wife gave him bread and milk. But while Jack was eating, the giant came home. “Fee-fi-fo-fum, I smell the blood of an Englishman. Be he alive, or be he dead, I’ll grind his bones to make my bread!” cried the giant. “Don’t be silly! There is no boy in here!” said his wife.

Переклад:

Через кілька днів Джек знову піднявся на бобове стебло і пішов до замку велетня. Втретє Джек зустрів дружину велетня і попросив їжі. Ще раз дружина велетня дала йому хліба та молока. Але поки Джек їв, велетень прийшов додому. “Fee-fi-fo-fum, я відчуваю запах крові англійця. Будь він живий чи мертвий, я перемелю йому кістки, щоб зробити свій хліб! ” – скрикнув велетень. «Не будь дурним! Тут немає хлопчика! ” – сказала його дружина.

 

The giant had a magical harp that could play beautiful songs. While the giant slept, Jack took the harp and was about to leave. Suddenly, the magic harp cried, “Help master! A boy is stealing me!” The giant woke up and saw Jack with the harp. Furious, he ran after Jack. But Jack was too fast for him. He ran down the beanstalk and reached home. The giant followed him down. Jack quickly ran inside his house and fetched an axe. He began to chop the beanstalk. The giant fell and died.

Jack and his mother were now very rich and they lived happily ever after.

Переклад:

Велетень мав чарівну арфу, яка могла грати прекрасні пісні. Поки велетень спав, Джек взяв арфу і збирався піти. Раптом чарівна арфа закричала: «Допоможіть господаре! Хлопчик мене краде! ” Велетень прокинувся і побачив Джека з арфою. Розлючений, він побіг за Джеком. Але Джек був занадто швидким для нього. Він побіг по бобовому стеблі і дійшов додому. Велетень пішов за ним вниз. Джек швидко забіг всередину свого будинку і взяв сокиру. Він почав рубати бобове стебло. Велетень упав і загинув. Джек і його мати тепер були дуже багатими, і вони жили довго і щасливо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.